Ungdata-undersøkelsen

Ungdata-undersøkelsen gjennomføres på Holmen videregående skole i uke 9 og 10.

På oppdrag fra Asker kommune gjennomfører forskningsinstituttet NOVA ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Kompetansesenter rus - region øst (KoRus Øst) en spørreundersøkelse blant kommunens ungdommer.

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge ulike sider ved ungdoms livsstil og levekår. Resultatene fra undersøkelsen vil kunne danne grunnlag for ungdomspolitikken og det forebyggende arbeidet rettet mot ungdom i Asker kommune. Data fra undersøkelsen vil også kunne brukes i forsknings- og utviklingsprosjekter, der målet er å framskaffe ny kunnskap om ungdoms oppvekstvilkår.

Det er frivillig å delta i undersøkelsen.

Se mer informasjon i vedlagt informasjonsbrev.