Pedagogisk profil

Holmen skole tilbyr opplæringsløp med fokus på tilrettelegging, trygghet og tilhørighet

Holmen skole tilbyr et opplæringsløp som er spesielt tilrettelagt mht. innhold, organisering og omfang. Elevgruppen er identifisert ved at de har sosiale-, emosjonelle- eller faglige vansker, og trenger trygge rammer og tett oppfølging i den pedagogiske hverdagen.

Alle elever får en individuell opplæringsplan som skal sikre at de opplever mestring hver dag og at de når sine faglige og sosiale mål.

Holmen skole har et grunnskoletilbud for elever på 8., 9. og 10. trinn, som trenger et spesielt tilrettelagt opplæringstilbud med tett lærerdekning.

Tilrettelegging, trygghet og tilhørighet

Holmen skole tilbyr Vg1 over ett eller flere år og tilrettelagt yrkesfag TTIP. Elevene som ønsker å bli lærekandidat kan fortsette et 3. år på Holmen skole, hvor mye av opplæringen skjer i bedrift.

For å nå de faglige og sosiale målene, tilbys et oversiktlig miljø der elevene får undervisning i små grupper. Skolen skaper trygghet i et fellesskap hvor lærertettheten er høy og skoledagen forutsigbar.

Tilhørighet skapes gjennom positiv identifisering og aktiviteter. Elevene som går på Holmen skole blir tatt hånd om i et helhetlig pedagogisk perspektiv. Skolens størrelse, inkludering og organisering er momenter som virker positivt for en elevgruppe som i liten grad har hatt utbytte av undervisning på ordinære grunnskoler og videregående skoler. For elever som har sosiale og emosjonelle vansker er det viktig å lære å være del av en gruppe, og Holmen skole tilbyr et lite og oversiktlig miljø.

Sosial kompetanse

Å beherske de sosiale kodene er avgjørende for å skaffe seg venner, utdannelse og jobb. Arbeid med sosial kompetanse er derfor en integrert del av skolens virksomhet. Det undervises i sosiale ferdigheter som inngår i et årshjul. Arbeid med sosial kompetanse gjør at elevene blir bedre kjent med hverandre, og dermed tryggere på medelever og på seg selv.

Elementene som inngår i faget sosial kompetanse er sosiale ferdigheter, nettvett, anti mobbing og moralsk resonnering.

Grunnleggende ferdigheter

Å beherske de grunnleggende ferdighetene i lesing, skriving og regning er viktig, og er en forutsetning for mestring i fagene. På Holmen har vi timeplanfestet grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving og regning. Det første året på Holmen setter vi av ekstra mye tid til dette slik at elevene får en godt grunnlag for å utvikle seg i alle fag.