Trygt og godt skolemiljø

(Utdrag av handlingsplan)

På Holmen skole skal alle oppleve et trygt og godt arbeidsmiljø, fritt for mobbing, trakassering, rasisme og vold.

Forankring i opplæringsloven § 9A-2 og 9A-3:

«Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring» oppll § 9A-2

«Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering» oppll § 9A-3

Hva er uønsket adferd?

Når en person blir utsatt for negative handlinger av en eller flere personer f.eks. fysisk vold eller plaging og negativ omtale eller ryktespredning via f.eks. SMS-meldinger, blogger, e-post, Facebook eller andre sosiale medier.

Når en elev opplever at skolemiljøet ikke er trygt og godt, må skolen undersøke saken og gjøre tiltak så langt det fins egnede tiltak jf oppll § 9A-4 pkt 4.

Alvorlige saker kan blant annet føre til atferdsanmerkning, bortvisning og eventuelt politianmeldelse

Mål

  • Målet er at alle elever skal være en del av fellesskapet og kjenne seg inkludert
  • Læreren skal være en tydelig voksenperson og signalisere trygg ledelse
  • Alle parter skal ivaretas jf oppll § 9A-4 pkt 5.